Berikut merupakan maklumat mengenai tentatif kuliah terakhir pada 11 Jun 2022 (Sabtu). Tentatif ini merangkumi kuliah terakhir, ujian dan sesi pembentangan/penyerahan tugasan individu. Tempat program ini adalah di bilik kuliah sama seperti kuliah sebelumnya.

09:00 pagi – 09:45 pagi – Kuliah terakhir

09:45 pagi – 10:45 pagi – Sesi Ujian

11:00 pagi – 7:00 petang – Sesi Pembentangan dan Penyerahan Tugasan Individu

BilanganIDEsei tugasanMasa Pembentangan / Penyerahan
1A187522Art System (Kunstsystem)11:00 – 11: 10
2A186521Asymmetrization (Asymmetrisierung)11:10 – 11:20
3A188095Attribution (Zurechnung)11:20 – 11:30
4A186763Autopoiesis11:30 – 11:40
5A188144Code11:40 – 11:50
6A186770Communication (Kommunikation)12:00 – 12:10
7A186757Complexity (Komplexität)12:10 – 12:20
8A187035Conflict (Konflikt)12:20 – 12:30
9A186837Constructivism (Konstruktivismus)12:30 – 12:40
10A187264Differentiation (Differenzierung/Ausdifferenzierung)12:40 – 12:50
11A187519Differentiation of Society (Differenzierung der Gesellschaft)13:00 – 13:10
12A186636Dissemination Media (Verbreitungsmedien)13:10 – 13:20
13A186882Double Contingency (Doppelte Kontingenz)13:20 – 13:30
14A187111Economic System (Wirtschaftssystem)13:30 – 13:40
15A190173Education System (Erziehungssystem)13:40 – 13:50
16A187739Event (Ereignis)14:00 – 14:10
17A186562Evolution14:10 – 14:20
18A186900Expectations (Erwartungen)14:20 – 14:30
19A186640Functional Analysis (Funktionale Analyse)14:30 – 14:40
20A186906Identity/Difference (Identität/Differenz)14:40 – 14:50
21A186411Inclusion/Exclusion (Inklusion/Exklusion)15:00 – 15:10
22A189534Information15:10 – 15:20
23A186850Interaction (Interaktion)15:20 – 15:30
24A187667Interpenetration and Structural Coupling (Interpenetration und strukturelle Kopplung)15:30 – 15:40
25A186841Language (Sprache)15:40 – 15:50
26A187649System (Rechtssystem)16:00 – 16:10
27A186536Love (Liebe)16:10 – 16:20
28A186575Mass media (Massenmedien)16:20 – 16:30
29A186863Meaning (Sinn)16:30 – 16:40
30A189585Meaning Dimensions (Sinndimensionen)16:40 – 16:50
31A186676Medical System (Krankensystem)17:00 – 17:10
32A187041Medium/Form17:10 – 17:20
33A187570Morality (Moral)17:20 – 17:30
34A186236Negation17:30 – 17:40
35A190526Operation/Observation (Operation/Beobachtung)17:40 – 17:50
36A190345Organization (Organisation)18:00 – 18:10
37A190527Paradox (Paradoxie)18:10 – 18:20
38A190782Political System (Politisches System)18:20 – 18:30
39A190784Power (Macht)18:30 – 18:40

Advertisement