Sinopsis:

Kursus ini adalah berkenaan ‘manusia’, ‘masyarakat’ dan ‘kebudayaan’ Malaysia. Sehubungan itu, negara Malaysia dilihat sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai sejarah dan strukturnya tersendiri yang sentiasa berubah akibat paluan gerak kuasa sosial tempatan dan global. Oleh yang demikian, dalam kursus ini huraian mengenai evolusi sistem sosial Malaysia, dari perspektif sejarah dan ekonomi politik adalah diutamakan. Paduan antara pendekatan yang bersifat struktural dan sejarah ini akan dapat memberikan pengertian yang mendalam bagi memahami proses pembentukan sistem sosial Malaysia yang terdapat kini.

This course is about ‘man’, ‘society’, and ‘culture’ of Malaysia. Malaysian society is a social system with its own history and structure that is constantly changing due to the impact and influence of the local and global social forces. As such, this course is to explain and discuss the evolution of the Malaysian social system from the historical and political-economy perspectives. It is hoped that the combination of the structural and historical perspectives will contribute towards a deeper understanding of the existing Malaysian social system.

Pra-Keperluan: Tiada.

Keperluan Kursus untuk Menduduki Peperiksaan (Rujuk Peraturan UKM Pengajian Sarjana Muda pindaan 2013)

Pelajar perlu memenuhi 70%37 keperluan kursus yang merujuk kepada keperluan kehadiran kuliah, ujian atau/dan penghantaran tugasan pentaksiran semasa minggu pengkuliahan tidak termasuk pentaksiran/peperiksaan akhir.

Rujukan:

Abdul Rahman Embong. 2000. Negara Bangsa, Proses dan Perubahan. Bangi: Penerbit UKM.

Evers, Hans-Dieter, Abdul Rahman Embong dan Rashila Ramle (pnyt). Connecting Oceans: Malaysia as a maritime Nation. 2019. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shamsul Amri Baharuddin. 1990. From British to Bumiputera Rule. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Luhmann, Niklas. 1995. Social Systems. Stanford: Stanford University Press.

Luhmann, Niklas. 2013. Introduction to Systems Theory. Cambridge, MA: Polity Press.

Bacaan Tambahan:

Andaya, L. & B. Andaya. 1985. Sejarah Malaysia. Terjemahan. Kuala Lumpur: Macmillan.

Crouch, H. 1996. Government and Society in Malaysia. Ithaca: Cornell University Press.

Luhmann, Niklas. 2012. Theory of Society (Volume 1). Stanford: Stanford University Press.

Luhmann, Niklas. 2013. Theory of Society (Volume 2). Stanford: Stanford University Press.

Georg-Moeller, Hans. 2006. Luhmann Explain: From Souls to Systems. Illnois: Open Court.

Borch, Christian. 2012. Niklas Luhmann. London: Routledge.

Moeller, Hans-Georg. 2012. Radical Luhmann. New York: Columbia University Press.

Perincian Pentaksiran

BilPentaksiranPeratusan Jumlah
1.Ujian 1 (RE)  20
2.Kuiz 2 (RE)  10
3.Kuiz 3 (AA)  10
4.Tugasan Individu 1 (RE)  20
5.Tugasan Berkumpulan (AA)  20
6.Tugasan Individu 2 (AA)  15
7.Penyertaan dalam UKMFolio (AA)  5
 Jumlah Keseluruhan100

Pembolehubah Penilaian Tugasan Individu dan Ujian

Kekemasan (tiada typo; tidak berserabut; tidak memuntahkan fakta/hujah; terdapat penggunaan tatabahasa yang berstruktur dan tepat; menggunakan bahasa Melayu aras tinggi).

Kejelasan (penggunaan istilah yang tepat; terjemahan istilah yang sesuai; tiada penggunaan jargon yang tidak perlu; ada huraian ringkas dan difahami untuk istilah yang tidak popular; ayat yang dibuat tidak tergantung; penyusunan bahasa yang ringkas/ekonomik tetapi padat dan menyerlah; esei dapat difahami maksud keseluruhannya).

Penghujahan (pembentangan hujah yang munasabah dan tersusun; setiap hujah diperkuatkan antaranya dengan bukti, contoh dan perbandingan; tiada pengulangan fakta/hujah yang menjolok).

Organisasi (ada keselarasan antara pendahuluan-isi-penutup; ada keselarasan antara setiap perenggan dengan penggunaan kata penyambung yang sesuai)

Gaya (ada penggunaan/permainan seni bahasa seperti anekdot, bidalan/pepatah/peribahasa, perbandingan dan kutipan yang sesuai; pengenalan istilah baharu yang tepat; tiada tanda-tanda name-dropping)

Plagiat (meniru/ditiru bulat-bulat atau mengolah/diolah daripada esei kawan, menggunakan terjemahan langsung atas talian, menceduk sumber Indonesia) akan mendapat markah kosong.

Advertisement